Risultati della ricerca per "andende a bardanare"

30 Nov 2003

Profile Image of bardaneri

Andende a Bardanare.

Filed under Senza categoria

Andende a Bardanare.

Sa notte, amigos mios, est iscura
Che-i su trumentu; passat furiosu
Su entu e sighit s’aba a istrasura.

Su procalzu est betzu e sonnigosu
E in cust’ora dromidu est che procu
E no intendet nè dannu nè gosu,

Non solu de intendere unu tzocu,
Pro chi sas arulas sìene serente
A su cuile ‘e Bau ‘e su Trocu.

Leade sos fusiles lestramente
“E andemus a fagher sa bardana”
Gai nèidi in tonu prepotente,

Mimia Monni cun boghe ‘e campana
In su cuile ‘e s’àbile a sos pagos
Amigos chi su notte acuilana

Che a matzone subra sos serragos.
Bi fit Bobore Crispu, unu giovanu
De vint’unu annos chi leiat sos tragos

E los frundiat che fustes lontanu,
E in sos atacos lestru e atrividu;
Bi fit Frantziscu Mannu e Bustianu,

Pili Martinu e Bobore Bandinu,
Tres omines chi in totu vid’insoro
Mai biu, ne mortu ana timidu

In totu Nuoresu e Logudoro.
“Avanti oh coraggiosa cumpagnia!”
Narein a una oghe a unu coro

Totus chimbe che una marrania.
E s’avviein lestros, ben armados
In mesu a su entu forte, a s’istratzia,
Che una truma d’iscomunigados.

(Antioco Casula – Montanaru)

######################################

Mancai Antiogu Casula (Montanaru) fèssidi sardu e àpada pintau is bardaneris a cumenti delinquentis (in custa poesia si còntat, scedau, de unu poburu procraxu becciu e sonnigosu vittima de una bardana) segundu a cantu narant is meris cuntinentalis, ca ndi chistionant de issus a cumenti genti prepotenti e chentza perunu scrupulu, custu est sceti una cara “negativa” de is bardaneris, cunsideraus de totus cumenti delinquentis e bandidus. Tocat de donai luxi noa po torrai beridadi a-i custa antighissima froma de resistentzia pupulari contras de s’invasori chi beniat de su mari (is invasoris de turnu): furat s’arricu e su poburu si ndi ddu torrat a pinnigai!.
Difatis a fai una bardana ollia nai ca non fiat a fai una rapina o arratzia, ma un’atzioni repenti (fentomada fut sa bardana de Orosei cun prus de centu cavalieris, chi nd’iant pinnigau is benis de unu meri mannu de sienda) po fai biri ca is bardaneris (balentis) fiant contra a is dominadoris, nous e beccius, e contras a is arricus de is biddas e citadis sardas. Certu est, perou, ca tocat a cundennai cussu chi si nd’est aprofitau po s’arricai a is palas allenas, tirendindi onori a-i custa froma, torreus a nai de resistentzia populari sarda.
Bardanas in donnia logu…contra onnia froma de prepotentzia strangia e locali!.
Po-i custu si nau “atzia sa conca Populu Sardu e ghetanci a mari su prepotenti strangiu impari a sa tzerachia nosta”.

2 commenti